Analiza finansowa

Analiza finansowa jest jednym z etapów analizy fundamentalnej. Najczęściej sprowadza się ona do analizy wskaźnikowej. Wskaźniki, za pomocą których przeprowadza się analizę, mierzą sytuację finansową spółki. Oblicza się je na podstawie sprawozdań finansowych spółki, takich jak: bilans, rachunek wyników oraz rachunek przepływów pieniężnych. Najczęściej stosuje się następujące grupy wskaźników: wskaźniki…

Continue reading